Moje książki

Z treści książki wynika czytelne przesłanie: wymiana informacji o dostarczanych do magazynów towarach będzie współbieżna z ich wymianą fizyczną tylko wtedy, gdy dane logistyczne będą przedstawiane w standardowej postaci, wyrażanej w standardowych kodach kreskowych. Efektywne integrowanie łańcuchów dostaw powinno się odbywać – zdaniem autora – drogą standaryzacji wymiany danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi, działającymi w lokalnych ogniwach określonego łańcucha dostaw.

Autor dzieli się w tej książce swoim znaczącym doświadczeniem w zakresie stosowania globalnego języka wymiany danych logistycznych (The Global Language of Business), opartego o międzynarodowe standardy Systemu GS1. Przedstawia niuanse praktycznego wykorzystywania w magazynowaniu standardów GS1, co do których stosowania jest przekonanym orędownikiem. W interesujący sposób wplata do funkcjonalności systemów informatycznych klasy WMS rozwiązania GS1, bez których systemy te są – zdaniem autora – mało produktywne i mają ograniczone przeznaczenie.

Grupą docelową, do której kierowana jest ta książka, są odważnie myślący kierownicy magazynów i działów logistycznych oraz oczywiście studenci kierunków logistycznych, którzy będą tymi działami niedługo kierowali. Natomiast zasady wykorzystywania standardów GS1 powinny być, zdaniem autora, interesujące dla informatyków tworzących oprogramowania obsługujące automatyczną identyfikację w systemach informatycznych. Powinni je rozumieć również użytkownicy systemów WMS eksploatujący je w swoich magazynach.

 

można kupić ...

Zdaniem recenzenta ...

 

Zdaniem recenzenta ...

 

Nie ma i nie będzie dobrej logistyki, jeśli nie będzie ona dysponowała dobrą informatyką. Wszelkie strategie i taktyki logistyczne opierają się dzisiaj na informacjach uzyskiwanych z różnych baz danych obsługiwanych przez różne systemy informatyczne a dobre zorganizowanie danych logistycznych poddawanych przetwarzaniu przez te systemy warunkuje efektywne działanie łańcucha logistycznego – tak można odczytać przesłanie autora książki zatytułowanej „Informatyka dla logistyki”.

Nie jest to książka o systemach informatycznych. Autor zadbał o to, aby Czytelnik nie musiał znać technicznych aspektów działania systemów informatycznych ani zagłębiać się w dość szeroką ich funkcjonalność. W trosce o spokój ducha wyższego managementu, pewne rozdziały o zabarwieniu technicznym autor przeniósł do załącznika na koniec książki, ale tam również warto zajrzeć. Czytelnik nie znajdzie w książce szczegółów implementacyjnych systemów, ponieważ są one dostępne w wielu już publikowanych rankingach i zestawieniach i słusznie zrobił autor nie wgłębiając się w te zagadnienia.

Jerzy Majewski kieruje tę książkę głównie do użytkowników informatyki i to na różnych szczeblach. Warto, aby z poruszaną tam problematyką zapoznali się zarówno szefowie firm, w których zamierza się wdrożyć informatyczne rozwiązania dla logistyki jak i szefowie pionów operacyjnych w obszarach logistycznych a nie zaszkodziłoby, gdyby i informatyk znalazł czas i wybrał kilka rozdziałów do przeczytania i przemyślenia.

Czytając książkę odnosi się wrażenie, jakby autor wcielił się w użytkownika informatyki i mówił językiem tych, którzy z problemami informatycznymi na co dzień się w przedsiębiorstwach borykają. W rzeczy samej tak jest, ponieważ Jerzy Majewski będąc wieloletnim pracownikiem Instytutu Logistyki i Magazynowania ma szerokie kontakty z wieloma przedsiębiorstwami, w których Instytut prowadzi różne prace. Autor jest co prawda w komfortowej sytuacji, ponieważ nie zajmuje się wdrażaniem systemów informatycznych lecz wdrażaniem rozwiązań organizacyjnych dla logistyki, w których wykorzystuje dostępne technologie informatyczne. 

W książce tej nie ma gotowego przepisu, za to jest wiele wskazówek, w jakim kierunku należy iść i czego unikać, co jest fundamentalne dla efektywnego systemu logistycznego a co jest drugorzędne.

Do wydania II

Do wydania II

 

Wnikliwa analiza treści zawartej w I wydaniu książki "Informatyka w magazynie", przeprowadzona po sześciu latach po jej wydaniu, sprowokowała mnie do przeprowadzenia gruntownej restytucji jej zawartości w świeższym ujęciu. Sześć lat temu byłem przekonany, że poglądowa wiedza o informatycznych aspektach realizacji procesów magazynowych, poparta kontaktami z praktykami (m.in. konsultanci z firmy Quantum software), pozwoliła na rzetelne opisanie procesów zachodzących w magazynach w ujęciu informacyjnym. Nadal tak uważam. Zasadnicza oś książki w wydaniu II nie uległa zmianie. Nie mniej jednak pojawiły się nowe przyczyny, dla których postanowiłem po sześciu latach wzbogacić jej zawartość, nakierowując jej treść na aspekty bardziej praktyczne, nie ujmując nic z teoretycznego jej przesłania. Nadal podtrzymuję tezę, że procesy magazynowe są możliwe do zunifikowania niezależnie od branży, rodzaju składowanych towarów czy fizycznej organizacji magazynu.

Kwestie praktyczne ujęte w wydaniu papierowym książki "Informatyka w magazynie", bazujące na implementacjach systemu Qguar WMS PRO zostały w obecnym wydaniu wzbogacone w oparciu o doświadczenia wynikające z osobistego mojego udziału we wdrożeniach systemu informatycznego WMS MaGS1, którego powstanie zainicjowałem w Instytucie Logistyki i Magazynowania (ILiM) w roku 2006 i którego byłem głównym projektantem.

Rok 2012 był zwieńczeniem moich doświadczeń pozyskanych podczas wdrożeń systemu WMS MaGS1. Dotychczas prowadzone prace projektowe i wdrożeniowe związane z tym systemem pozwoliły mi na dużo szersze niż tylko pobieżne przyjrzenie się funkcjonalności systemów klasy WMS. Faktyczne wdrożenia systemu w rzeczywistych magazynach to najlepsza weryfikacja założeń połączonych z konfrontacją ich odbioru przez użytkowników.

Nowa jakość wiedzy, poparta tym razem osobistym jej weryfikowaniem, pozwoliła mi w niniejszym wydaniu książki, nadal pod tytułem "Informatyka w magazynie" rozszerzyć  dotychczasowe rozdziały o nowe ilustracje zachodzących w magazynach procesów oraz na wzbogacenie całej książki o nowe rozdziały, w praktyczny sposób obrazujące zastosowania systemu WMS MaGS1 (traktowanego, jako swoisty wzorzec) oraz innych tego typu systemów informatycznych, np. systemu Qguar WMS Pro.

Zdaniem recenzenta ...

„Magazyn będący istotnym elementem składowym przedsiębiorstwa czy to handlowego czy też produkcyjnego zawsze jest jednym z ogniw łańcucha dostaw a składowane w magazynie towary zawsze pochodzą od dostawcy i będą ekspediowane do odbiorcy”. W taki sposób uogólnione postrzeganie magazynu, w którym wykorzystywany jest system informatyczny, wspomagający zarządzanie magazynem, stanowi przesłanie Autora książki pt. „Warehouse Management System – Analiza wdrożenia”. Zakładam, że po tę książkę sięgnie potencjalny czytelnik, znający już pojęcie WMS, powszechnie rozumiane, jako informatyczny system zarządzania magazynem. Słowo „informatyczny” jest kluczowe dla dalszego analizowania treści zawartych w książce, w której Autor skoncentrował się właśnie na informatycznym wspomaganiu zarządzania magazynem. Nie ma i nie będzie dobrej logistyki magazynowej, jeśli nie będzie ona dysponowała dobrą informatyką – tak można odczytać zasadnicze tezy, jakie stawia Autor recenzowanej książki. […]

[…] Mając na uwadze racjonalność i efektywność przepływów materiałowych widzianych z poziomu przepływów informacyjnych, Autor nie ominął w książce zagadnień wykorzystania globalnych standardów identyfikacyjnych GS1. Autorowi udało się je przedstawić, jako naturalne komponenty zarządzania magazynem i łańcuchem dostaw, bez zbędnego epatowania czytelnika teoretycznymi ich aspektami, które zawarte są w innych publikacjach. Niuanse systemu GS1 zostały przedstawione przez Autora w sposób jasny i czytelny, w zakresie wystarczającym dla typowych zastosowań w racjonalnej organizacji procesów magazynowych. […]

[…] Poszczególne rozdziały recenzowanej książki są ustawione we właściwej kolejności, prowadzącej czytelnika od tła sytuacyjnego, jakie zastano w analizowanej firmie, w której wdrażany ma być system WMS, poprzez opisanie oczekiwań beneficjenta aż po opis niezbędnych uwarunkowań i wskazań wdrożeniowych. Cały ten przebieg uogólnionego procesu wdrożeniowego systemu klasy WMS jest przeplatany komentarzami wynikającymi z wiedzy Autora pozyskanej z wieloletniej pracy w ILiM. […]